Welcome to the blog

Welcome to the blog.

Wednesday, November 3, 2010

WHO OR WHAT WAS RANNAMAARI?

Did "RANNAMAARI" really appear in Maldives before converting to Islam? Who was he? Or I think I should ask what was it? I really want an answer from the viewers for this mysterious question. Because this is one of the most important questions about the TRUE HISTORY of Maldives. Apart from that, we, all Maldivians have the right to know about the legend of Rannamaari.  Hope I will get some reply or comments from those who read this.

Thursday, October 28, 2010

ނެޓްބޯޅައިގެ އޮއިވަރު

މިހާރަކަށް އައިސް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ވަނީ ނެޓްބޯޅައިގެ އޮއިވަރެއްގައި ޖެހިފައެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދުވަހަކުވެސް ނެޓްބޯޅައެއްގައި އަތްޖައްސާލާފައި ނުވާ ބައެއް މުވައްޒަފުންވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެއްޖެއެވެ. މީ ހަމަގައިމުވެސް މިމަރުކަޒަށާއި މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުމުގެ ޝަރަފުވެސް އެކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނީއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ތިބެނީ ބޮޑާވެފައެވެ. 

Monday, October 18, 2010

WHAT COULD BE A SOCIAL INSTITUTION?

Can we count a family as a social institution? Yes, a family can be a social institution it is the main source to make a society. Once a two people get married  the are known as a family. A family consists of a father, mother and their children is known as a Nuclear family. But if a family lives with grand parents and their children could be call as an extended family. so where does it make a society. Lets  talk about the society. As a person makes a family with these members, many families in a small area with common ideas will make a community. A society is a larger group of people which may have several organized communities.
Now shall we talk about a matriarchal society and a patriarchal society. In matriarchal societies, a woman will be the dominant member of the family and she makes the important decision for the family but in patriarchal societies, men has the same rights.
When all of these get together to live in a same society and are bound together through religion, language, ethnicity and perhaps a common government, they make a NATION. So this can be a SOCIAL INSTITUTION.

Monday, October 11, 2010

THE UNIVERSE

Everything that exist everywhere is collectively known as the Universe. It contains the sun with the nine planets including the earth we live and many other comets, etc. Among them, the earth is the only planet which has life in it. There are four spheres in the earth They are ATMOSPHERE (air), BIOSPHERE (living things), LITHOSPHERE (land) and HYDROSPHERE (water).